TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 26
TMS 2: 44 - 69
TMS 3: 77 - 96
TMS 4: 102 - 121
TMS 5: 135 - 153
TMS 6: 169 - 187
TMS 7: 203 - 222
TMS 8: 248 - 268
TMS 9: 274 - 298
TMS 10: 302 - 322
TMS 11: 334 - 359
TMS 12: 369 - 392

MSVSRVTAWFVWVIVSIFYAYQYVLRVMPNIMLDDITQQFHIDAIIFGQFSGIYYIGYSLMHLPIGIMLDRFGPRKVMTG
CIMLTVIGLLPILFAENWVYPVIGRALIGIGSSAAILGTFKIIRMTFKEKHFPRMLSFSVMIGLVGAVYGGGPVSYMCQL
MGYKMVVEIFVGIGIVLAGITYLIVPDVQPSRQDSVISNIRMVFGNSKVILLCCFAGLMLGPLEGFSDVWGSGFLKMAYS
LNTNAANYLPSMIYIGMCFGAPVLSLIAEKTGYYLGTIIASGVVMFLVFAMLVGGVLTVPSITISFILVGICCSYQILAI
YKVSTYVPDNLAGLTTAIANMIIMIFGYGFHSVIGYVVNMYGGTHVARAFVYGVGVIPLTLAVGVVGFLFLAYQEKNFTP
DASFASPELR
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12