TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 21 - 44
TMS 2: 58 - 81
TMS 3: 89 - 111
TMS 4: 117 - 137
TMS 5: 145 - 163
TMS 6: 177 - 196
TMS 7: 247 - 270
TMS 8: 282 - 305
TMS 9: 315 - 335
TMS 10: 339 - 359
TMS 11: 371 - 394
TMS 12: 408 - 428

MPPMPSAPPVHPPPDGGWGWIVVGAAFISIGFSYAFPKAVTVFFKEIQQIFHTTYSEIAWISSIMLAVMYAGGPVSSVLV
NKYGSRPVVIAGGLLCCLGMVLASFSSSVVQLYLTMGFITGLGLAFNLQPALTIIGKYFYRKRPMANGLAMAGSPVFLSS
LAPFNQYLFNTFGWKGSFLILGSLLLNACVAGSLMRPLGPNQTTSKSKNKTGKTEDDSSPKKIKTKKSTWEKVNKYLDFS
LFKHRGFLIYLSGNVIMFLGFFAPIIFLAPYAKDQGIDEYSAAFLLSVMAFVDMFARPSVGLIANSKYIRPRIQYFFSFA
IMFNGVCHLLCPLAQDYTSLVLYAVFFGLGFGSVSSVLFETLMDLVGAPRFSSAVGLVTIVECGPVLLGPPLAGKLVDLT
GEYKYMYMSCGAIVVAASVWLLIGNAINYRLLAKERKEENARQKSRESEPLSKSKHSEDVNVKVSNAQSVTSERETNI
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12