TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 34 - 59
TMS 2: 71 - 91
TMS 3: 111 - 129
TMS 4: 153 - 173
TMS 5: 199 - 222
TMS 6: 246 - 264
TMS 7: 290 - 308

MAADLGPWNDTINGTWDGDELGYRCRFNEDFKYVLLPVSYGVVCVPGLCLNAVALYIFLCRLKTWNASTTYMFHLAVSDA
LYAASLPLLVYYYARGDHWPFSTVLCKLVRFLFYTNLYCSILFLTCISVHRCLGVLRPLRSLRWGRARYARRVAGAVWVL
VLACQAPVLYFVTTSARGGRVTCHDTSAPELFSRFVAYSSVMLGLLFAVPFAVILVCYVLMARRLLKPAYGTSGGLPRAK
RKSVRTIAVVLAVFALCFLPFHVTRTLYYSFRSLDLSCHTLNAINMAYKVTRPLASANSCLDPVLYFLAGQRLVRFARDA
KPPTGPSPATPARRRLGLRRSDRTDMQRIEDVLGSSEDSRRTESTPAGSENTKDIRL
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7