TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 8 - 33
TMS 2: 59 - 79
TMS 3: 91 - 109
TMS 4: 135 - 153
TMS 5: 165 - 190
TMS 6: 198 - 221
TMS 7: 233 - 251
TMS 8: 281 - 299
TMS 9: 305 - 324
TMS 10: 328 - 346
TMS 11: 352 - 377
TMS 12: 385 - 403

MMQKIQRFGSAMFVPVLLFAFAGIIVGISTLFKNKTLMGPLADPDGFWYQCWYIIEQGGWTVFNQMPLLFAIGIPVALAK
KAQARACLEALTVYLTFNYFVSAILTVWGGAFGVDMNQEVGGTSGLTMIAGIKTLDTNIIGAIFISSIVVFLHNRYFDKK
LPDFLGIFQGSTYIVMISFFIMIPIALAVSYIWPMVQSGIGSLQSFLVASGAVGVWIYTFLERILIPTGLHHFIYTPFIY
GPAVAEGGIVTYWAQHLGEYSQSAKPLKELFPQGGFALHGNSKIFGIPGIALAFYVTAKKEKKKLVAGLLIPVTLTAIVA
GITEPIEFTFLFISPFLFAVHAVLAATMSTVMYMAGVVGNMGGGLIEAVTLNWIPLFGSHGMTYVYQILIGLSFTAIYFF
VFRFLILKFNIATPGREKDEQQETKLYSKKEYRERKNKDETASAAETADDTAFLYIEALGGKDNITEVTNCATRLRVSVK
DETKVEPDSVFRALGAHGVVRNGKAFQVIIGLSVPQMRERVEKILNQ
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12