TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>EAA18262.1 erythrocyte membrane-associated antigen, putative [Plasmodium yoelii yoelii]
MKTKGGLLLYINYAKYAIKASVKIIKSHIKDIREEINVKSFSKYKYNFLFEFIGSFIFVFLISVYMLNSNQNEEYIIKHI
NQINPYKKNDIFINELNLHNNDINGSEDIRNISDIKNINSINDMKLHEASTLLNQGNKQLKEQNDTSFEKNKISNTPKIE
NSIGEEKEKTIPNTNEDSTTIVNDNKREEDEVTNIGEKNVNTKNIDDTTINDDLIEKNEKINETTDIHSLPKDSNKEKLT
KDVDEVIFKDKVNEYSKIKLDDINNMDLKKFDDIKILKDSNNKNNSNHAIYSFFGCLIYVLFIILGAHINPAYTYALWLI
EPQKYGFVITTLYATFQYIGGILASILCAHIYGSIFIYSLLPRKHIMKTFLCEFVSTFLLTILLLSFYNYKKLFKEENQN
EEEFAFNKDKIKNMSSLYSSHSFEDIYEYDIFNTYSTRSTSNNKYKNFGKIIQVIIFYIKSLPLWIGPYAGSACATFFMK
LFKDNNEEIVNVIDTNVYNYNGTKEKMPLINTNNTNQNAYLEEYNDHICYNSNNYLNYKIF