TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 29 - 47
TMS 2: 77 - 97
TMS 3: 123 - 143
TMS 4: 163 - 183
TMS 5: 191 - 211
TMS 6: 283 - 301
TMS 7: 321 - 339
TMS 8: 343 - 363

MKIFLSLHLRRIHMFHKALWMRQWKQGKYIILLFWLTSLYQLPYKYYQEAQMQLKLSKMKFGDYTYYYSYYFQTSDGTVF
FQGATLIALACLLIGWERNNQSNDFLFSMPFKRKDIFLTKWWLGVFNIITVQIVCWISMYGIKNMSFHNEYQTFAPFYSY
FLYATVVLIAIYTFALFIGTITGHIFSQSILTIILLFLPYGFGLLISGFIYSHTQWSVDAMGEIEYHTHEYLQHIGIISP
LEYFSITYDYHPIETFDDYGNKLPSASQDNPTERISVPSPWTLLTPFSYIITFLSIATFLYTRTPNEQSGKILLFPNLQK
WFIICTVLCFGLLGGRILGGRDALLSYYVGFFLFATISYFIFTRLLKLKFAFARK