TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 20 - 45
TMS 2: 51 - 71
TMS 3: 83 - 102
TMS 4: 106 - 125
TMS 5: 149 - 167
TMS 6: 185 - 205
TMS 7: 229 - 252
TMS 8: 260 - 280
TMS 9: 290 - 310
TMS 10: 314 - 337
TMS 11: 361 - 381
TMS 12: 385 - 405

MNKLKKEYLFFKQQEPNMRTLLVTNMLYALVLPIVEIFVGAYIMRNTSDPVMVAFYQLAMYIGIITTSLVNGYLLKKYSV
KTLYSVGILVSGISMFGMMTIKSLGFVELGLAGFLMGAASGFFWTNRYLLALYNTNDNSRNYFFGLESFFFSITSIGVPL
IIGAFISQIDGKEVFGFLFNINTSYCVVTMAAVVITVIACMTLWKGKFENPKETNFLYFRFNILWKKMLWLAGLKGMVQG
FLVTAPAILVLKLVGDEGALGLIQGVSGALTAVLVYVLGRMARPQDRLKIFVGGLIVFFVGTLFNGILFSATGVILFVLC
KVIFQPLFDLAYFPIMMRTIDAVAKIENRNEYAYILSHEFGLFLGRAFGLLLFIFLAYCVSQDFALKYALVIVAGLQLAA
YPLAKNITNQTDTIEHENDK