TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 28

MNKALKLSLSAIGVFSALSANAGISIVDNEEGNFSIGGDVELNFNYQDRESNDSGDQEFNQDGRVLIEFAGEKFTSNGHY
VGVKAQPLFESTGEVNVDDAYFEFGKKDSWAIKAGRFEAYDMFPVGLDVFLEYSGDTSNELYTDGSAYTYQMKEARGRGS
DGQLMYSQNFGNLYLELSTMIGDRSDLFHEGTDGGTYHGQAITSSKDSFLVRPVVAYQMGDFSLAASMETNLVSDAVVTD
QGVDISDRTGYGLKGNWSSGDWSLNANVAYLDAVDENNFSTGVNALWKGLGIGYVYAMNEYENQEIQGWAEGDVKVSTLY
ASYEFTDVLEVENFSVLLGSYYTTVTNNLDATSSSEAFKEEDDFGARVRLFYEF