TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 9 - 26
TMS 2: 30 - 53
TMS 3: 73 - 93
TMS 4: 97 - 114
TMS 5: 144 - 161
TMS 6: 165 - 183
TMS 7: 203 - 221
TMS 8: 239 - 262
TMS 9: 268 - 285
TMS 10: 289 - 306
TMS 11: 326 - 346
TMS 12: 350 - 375

MERGRAYRLVVLLGIVSLLSDVVYEGARSVVGSYLSVLGAGSVVTGLVAGGGEFFGYSLRLLFGYLADRTRAYWFLTMSG
YALTLFSVPLMGLVKSWMWVAGLLLTERLGKAIRTPSRDAILSFATQKVGYGKGFGIHEFLDQVGAVLGPLLVAVVLSLS
SDYRVTFLSLLFPSVFAMLLLLKAKGEFLEPKAVTEEVKSPRSVFYLYLVGSSLLSLGFVQFPLVAFHWRENDLMSDPSI
PLAFSAAMLLDALSALAFGFLFDRIGMYALSIGVLAGVPATFLLFKGDSSALYLGIALWGISLGVQESIMRSAIAKLTRR
EERGRAYGLFHFFLGVSIFLGNALMGFLYSAGVLYVVVYSTLLQLLSIPLFLICQRRLQE