TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 18 - 36
TMS 2: 54 - 73
TMS 3: 83 - 101
TMS 4: 105 - 123
TMS 5: 135 - 159
TMS 6: 163 - 183
TMS 7: 207 - 232
TMS 8: 238 - 256
TMS 9: 266 - 284
TMS 10: 290 - 308
TMS 11: 332 - 350
TMS 12: 356 - 374

MKLLERLKQSTSSPLRRSFLSLIIFNLSYLWFRSFTDSVLAPHFLNQGLSIQQIITGTVFLCSGGVLILFLLKKLSARVS
WRWALIAAIIFILLIIKIKSPWQFYLVASISGLTNVLFWTAYNTAHFKLTPSHRTSFSSAIMFSLGPVIGLAAPLVAGAL
AEISYNIVWVLATLFFGLSFYLTKFQKNFTVYFSLKSGWRYIKAMRLLLLLEGIWEAIIFGIIPIFGLYFITTPFYYGTY
LAYLALMSVLANLLLGRLSDKLQKRLIFIYPITVALALITFVFPAALNSLAYWLVVTGLVRFLMPLFWNFSTSIFVDLHP
QGTRGFAIREFLLNFGRIIGLGLIAINFTFQSPPRMIFYLLGSVMLIYPAVIFYQTKISKKYSYL