TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 4 - 22
TMS 2: 28 - 46
TMS 3: 58 - 76
TMS 4: 100 - 118
TMS 5: 166 - 184
TMS 6: 190 - 208
TMS 7: 216 - 234
TMS 8: 248 - 266
TMS 9: 274 - 293
TMS 10: 307 - 325
TMS 11: 355 - 373
TMS 12: 387 - 405
TMS 13: 415 - 433

MLLNFLFISIFLLIIITFILFEGDFFQPAVILTIAYFISIASALVNRNVWGTELHFKTFYLILLGVATFIIVSLLTKLSY
RPKVEGISHEELKEINPSKIIYVILLILNLVMLFLYIREIQKVVLFSGRSFSNITDLISNYRYLSYYSNEVENRVSGMIN
QLSKIIPATTLISLYIFINNYFITKQIKKNFIYLIPIAIFFVYAIISGGRLPLIRLVVGALLILYIYSVYGSPKSQLTKS
FKMITRSLFAFLILIVLFFLLKFVLGRSSQEDFISYITRYMGGSIQLFDLFVIDPIRRNKELGAETFSGIYEMLAKLGFD
NNIIKGLEWRVSPNYYSLGNVYTAIRRYYSDFGVIGIVICQSFTAWLYTLGYEKVRHYSLVTNVQRFRLILLAASFYPIF
LNSIEDVFYISMVTIGYGIQIVIFYLVFWVLLKVQVDFNKGKLTINR