TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 31
TMS 2: 39 - 59
TMS 3: 63 - 83
TMS 4: 103 - 123
TMS 5: 127 - 149
TMS 6: 171 - 192

MRGAKELNIWLLTVTFLAVNLDFFVLLLFLLKKFSVRQVVVGYLSGVVLLLVASFLAGKVLAQFLPEWLLGVLGVLPIYM
ALHDEDDDDKAELTTAHGTWQVLATYLAVCAGCNLSIFLPVVAGESVAVFGQALLYLGALTILVVFLVKAVERQATVTKL
IDRYGEWLMKLCSIGVGLYVFYDSGLVTHLLKLI