TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 14 - 31
TMS 2: 57 - 76
TMS 3: 88 - 108
TMS 4: 138 - 163
TMS 5: 186 - 206
TMS 6: 232 - 252
TMS 7: 264 - 284
TMS 8: 315 - 335
TMS 9: 347 - 369
TMS 10: 399 - 424
TMS 11: 450 - 470
TMS 12: 476 - 496

MSKDNKKAGIEPKVFFPPLIIVGILCWLTVRDLDASNEVINAVFSYVTNVWGWAFEWYMVIMFGGWFWLVFGRYAKKRLG
DEKPEFSTASWIFMMFASCTSAAVLFWGSIEIYYYISSPPFGMEGYSAPAKEIGLAYSLFHWGPLPWATYSFLSVAFAYF
FFVRKMEVIRPSSTLTPLVGEKHVNGLFGTVVDNFYLVALILAMGTSLGLATPLVTECIQYLFGIPHTLQLDAIIISCWI
LLNAICVAFGLQKGVKIASDVRTYLSFLMLGWVFIVGGASFIVNYFTDSVGTLLMYMPRMLFYTDPIGKGGFPQAWTVFY
WAWWVIYAIQMSIFLARISKGRTVRELCLGMVSGLTAGTWLIWTILGGNTLQLIDQNILNIPQLIDQYGVPRAIIETWAA
LPLSTATMWGFFILCFIATVTLINACSYTLAMSTCRSMKEGAEPPLLVRIGWSVLVGIIGIILLALGGLKPIQTAIIAGG
CPLFFVNIMVTLSFIKDAKVHWKDCSPYTQKMTH