TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 16 - 34
TMS 2: 54 - 72
TMS 3: 84 - 103
TMS 4: 145 - 163
TMS 5: 169 - 187
TMS 6: 205 - 230
TMS 7: 238 - 256
TMS 8: 260 - 277
TMS 9: 283 - 301
TMS 10: 429 - 447
TMS 11: 459 - 478
TMS 12: 484 - 503

MNKEILNKFSNFLVKVIAVIFMVLMGINSLLVLTKTAIFPKDYQETLYYENVSAILNIMFLIIFSIVILILARYLKKIIN
VQRLVLIVMIYAFIISILFAILRRDYVQFDPFNVIDQANNFIRENYSGLDKGNNYLYIYSHQITTVFLFQIILSLFGRAT
FILYIMQSFSISFIIFMLYKIANIMFDDEDTNYLVVILSGLCFPLIFYVAFVYGLLPGMFLTLLAYYYFIKYTKHKKWYM
LVISAISINVAILFIGNNIIHMLAIFSAAVIYLIRIRDKKVIAFMVSCLFLMSASKSLIYNYYEVKSQKTIADGVPKITW
IAMGMQEGDREAGWWNRFNYDIMPEEDYDTNRITEISKDSIKQRAEVFKKNPRYAVDFYQRKYENQFLEPTFQSLLVTAP
QRNFDNETKLEKVKDFFIKQIYFDETHHVLTFIMKVFQVFVYIFSVVFAVNVYKKKKEILTIIPVAFIGGTLFHMIWEAK
SRYVFPYFVFLIPLAAYGLIIVRNKITEYRKNKEEKNEKGNI