TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 30 - 48
TMS 2: 56 - 74
TMS 3: 82 - 99
TMS 4: 109 - 127
TMS 5: 135 - 153
TMS 6: 161 - 179
TMS 7: 187 - 205
TMS 8: 252 - 270
TMS 9: 280 - 305
TMS 10: 313 - 338
TMS 11: 346 - 364
TMS 12: 372 - 397
TMS 13: 403 - 421
TMS 14: 429 - 447
TMS 15: 455 - 473

MIHPILSALIFAGVNFYFNQLGKPVYISRFLSLILISFISFFLSFFLSFHLAFTVAFLIVVAAIALRIYSGGFVVEWKND
AIFYSTYFFFLFLRSLVPEAMGAEKLMDFAFLSSTFYAERFPPLDPFFAGGKLDFYYYFGYVIAAVITKISLTTPDYGFN
IAMASIPAYTLSILFGFFREFNLDKRVLALVPLISGNPHSVYEFFQSVLSGKLPGFLYYWNSTRIIPDETYRFVITEFPY
FSFIHADLHAHVVAIPVKILFLAILYYIYKDGRYAFLLPILLFVSYATNSWDFPAFLLLSLLVVLKRRGISYLYFTLGLL
IVAVYASTMNVKAGFFFTSERTNFKEFLMYWGFILLLSYVYFREEIEKVPHFLIALILAVISPIFLLIPLALYSLMRRDF
VSYLVLVAVLFVASCEFFAIDSRMNTYFKFYILSWVLLSIPAGISLVQIYEKKKALALVLAALMLIYPVVATPVRHYKAE
LTLDATKFLKEYSRGDYEAAMWLRGKDGSVIIEAAGDCYTLGGRIAAISGKQAVVAWQCHEVQWRKNGLELAERIEDVRK
VYEYGNCSLTNSIAEKYNASYIILGKFEREMYRVRENFSCFELVFSFEGTKVYAKR