TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 48 - 68
TMS 2: 289 - 308
TMS 3: 326 - 350
TMS 4: 366 - 386
TMS 5: 448 - 468

MKTKGGLLLYINYAKYAIKASVKIIKSHIKDIREEINVKSFSKYKYNFLFEFIGSFIFVFLISVYMLNSNQNEEYIIKHI
NQINPYKKNDIFINELNLHNNDINGSEDIRNISDIKNINSINDMKLHEASTLLNQGNKQLKEQNDTSFEKNKISNTPKIE
NSIGEEKEKTIPNTNEDSTTIVNDNKREEDEVTNIGEKNVNTKNIDDTTINDDLIEKNEKINETTDIHSLPKDSNKEKLT
KDVDEVIFKDKVNEYSKIKLDDINNMDLKKFDDIKILKDSNNKNNSNHAIYSFFGCLIYVLFIILGAHINPAYTYALWLI
EPQKYGFVITTLYATFQYIGGILASILCAHIYGSIFIYSLLPRKHIMKTFLCEFVSTFLLTILLLSFYNYKKLFKEENQN
EEEFAFNKDKIKNMSSLYSSHSFEDIYEYDIFNTYSTRSTSNNKYKNFGKIIQVIIFYIKSLPLWIGPYAGSACATFFMK
LFKDNNEEIVNVIDTNVYNYNGTKEKMPLINTNNTNQNAYLEEYNDHICYNSNNYLNYKIF