TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 10 - 35

MKSTLIKHGFLAGTLLGLPWVTHAYDLPTVNLGMTSFLDGGLPAGPGWYAQTYFQNYDSNKLVDAKGQKLGLPKTDLNYQ
VLVEQISYLSNVRVKDKASLGINFLIPFVSKMDMDDGLNNAAIKAQSGFGDIMIGPFIQFDPVIGAQGPKFVHRFEFQVN
LPTGEYNQQKDINPSNNAVSFDPYWAATYWFNPKWTASTRIHYLYNFKNDDPSYAFAGANDMQAGQAIHANFATDYAITE
QFRLGLNGYWLKQVTDTEVDGEKVKGRREQVWAIGPGAMYSFSKNDHLVANAYFEQDTENRPEGTRLQVRYVHHF