TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 14 - 31
TMS 2: 61 - 81
TMS 3: 95 - 112
TMS 4: 120 - 145
TMS 5: 171 - 189
TMS 6: 207 - 232
TMS 7: 238 - 255
TMS 8: 285 - 303
TMS 9: 333 - 350
TMS 10: 360 - 377
TMS 11: 385 - 402

MYTKYSMASRLKNIYLISIFLVLISLPLSMRFNNFVLGFSVLLFIIRYFKDKNFFQPKRVLNINTMLVVSLCLIEVLGLL
NTENLGKGIKEIESSLSFLFIPLLFLSNDFNDKKNIEYCYFSIIIGSTLLVLISWVCIGMSFIAKYDFSITYLFSNEYTY
IGLAKYVGAHPSYLSLIIIFSIGLLFPVNDRNYKRRNVRIGLVCIHIIFLFQLLSRAAILYFIFVALLFLFKKRLWKHLA
LISLVFTFITYHGYRNEYTKNRIDSFVSIFKEDTKSWRFERMKLMFEIFEENPIIGVGTGDISNFRKDKYLDNKHFFAAD
KNYNAHNQLLEYLTTFGVIGGVLYFSIFFNFFYRCYKLKLWVYMFVLGAIFIISFTESIFERYMGVEFFAIITSLIVIKT
LENNND