TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 13 - 37
TMS 2: 49 - 73
TMS 3: 79 - 96
TMS 4: 100 - 119
TMS 5: 143 - 161
TMS 6: 169 - 193
TMS 7: 217 - 241
TMS 8: 253 - 275
TMS 9: 281 - 298
TMS 10: 302 - 319
TMS 11: 343 - 360
TMS 12: 368 - 391

MEFTKEKTASIQFWVLNISSFIAQLTIAMVNLAMVYHLKAFFGLTADKIGIATSISTATYLVFCIAGASYCTNFRPRNLV
EISLAGMAVSVAVFVSATNLAVAYVSLAFYGAFMSLLWPQIEGWFSRGKEGRELNHVTNAFNFSWSFGVGFSSFVAGILV
ERSTTLPFYTALVLFGFVFLVIYLSSVLVPGIRSVASEKTERQQSQLKDNSTILRYYCWIGLIIVYSGMSLILTIFPLYA
KEVLKISESTTGLLLLIRGVTTCFSFMALGLTGFWQFHKRYIFLTQILFSILCLAAVKIESISGYAVFFFLFGIVFAAGY
DQSMFHGVSGCLNRSERMIVHEVLLTVGTIFGAVFGGYIYERFSFQTVLLLFGVIAGSVVFLEMAVALVLQRKQSVEQA