TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 28 - 53
TMS 2: 67 - 87
TMS 3: 111 - 136
TMS 4: 148 - 171
TMS 5: 177 - 200
TMS 6: 230 - 252

MLLTLWRHRDLIGVSAKREIQGRYKGAIMGSLWSLFNPVFMLVIYTFVFSVVFKARWGMNGESKTEFALMLFAGLIVFNL
FSDCIVRAPGLIVSNVNYVKKVVFPLEVLPVISMFSALFHGAVSLAVWFLAYVVLFGAPNITVLYLPLIIFPYILVIMGL
SWILSALGVYLRDVGQMVSILTAVLMFMSPVFYPVTALPEGYRQFLYLNPITVVIEQVRAVIYVGNSPNFYLLAMYWVMA
FVIAWLGFAWFQKTRKGFADVL