TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 15 - 34
TMS 2: 60 - 79
TMS 3: 87 - 112
TMS 4: 116 - 135
TMS 5: 141 - 160
TMS 6: 176 - 195
TMS 7: 225 - 244
TMS 8: 266 - 284
TMS 9: 292 - 311
TMS 10: 321 - 340
TMS 11: 348 - 367
TMS 12: 397 - 416

MQKHLNNMTTKKQISYGVLVCFIGAVFYCYEFILRIVPGALQTELSTALGHISATTFGQISALYYFAYSPMQMPVGMLMD
RYGPRRLLTFACLCCALGSWMFTLTWSIVLVGIGRFLVGFGSSFAFVGVLSLALHWLPRRYFSLVAGLITTLGMLGLVYG
EIKITEWSEVIGWDHVLMHIAMIGSALCILTFFVVRDGPEGYQPNKYPWPEFFHNVLKVLTSHEVWLIGFVGACLYTSLS
VFGELWGKTYLEQAHHLTKVEAAKTVSAVFLGWAVGAPLAGYISDITRRRLLPLVIGAIVSLICISFVLYCPGLSYLTLN
ILLFLYGVFSATEIIVFIMAKECSGAKLSGTVFAVTNMIISLAGAIFQPLVGKLLDTFGDSGIVAGEHIYTVDDYQVALS
ILPISLLLVTILAFFIKDKDHSNNS