TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 37
TMS 2: 41 - 59
TMS 3: 73 - 91
TMS 4: 105 - 122
TMS 5: 130 - 150
TMS 6: 189 - 207
TMS 7: 215 - 232
TMS 8: 236 - 254
TMS 9: 262 - 280
TMS 10: 372 - 392
TMS 11: 400 - 418
TMS 12: 422 - 440

MVNEQQMAKIISDFGKLAIKYEAIPVLLCYVLIALLPFDLFVISLIIILLSVSALMICDKTRWWLCLKSGWKFYLPLLAF
YIYHVIGLGWTSNYHEGFRSLEYKLSFLVLPLIMALINLDSRTILRLFNVFIIINLVLVILSFLHFIFIDITQDEFIILG
EKVEGNRVGTRGEYLSKHFLIIDQHRTFYSIQLVISVWFLLNYIPFLRKMTKKKVIAITSSVFILISGILVMQSKLSYLL
LALTIITSLILHFKLIPKSALISALLVIIASLLFTNELITDRFEKMVDEVEYIFSDGDDQTKTFATKLRPGSSEIRYMLY
KSSLQVISESFLFGHGTGDVRDMLKEQNYKNGYISIAHLNYGAHSQLLHSSIAFGIIGIILLFSIFLIPLSSEIKKRNYF
TCGVLVIFLIACIFESYLNSRAGIIPVAFFIPLLSHFQFQHFNKK