TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 38
TMS 2: 112 - 137
TMS 3: 178 - 202
TMS 4: 226 - 249
TMS 5: 257 - 282
TMS 6: 290 - 309
TMS 7: 341 - 365

MNFFKILLMELRAIVSHKGVLLILIGAPLIYGLLYPLPYLRDIVTQQKIALVDEDNSFLSRQLAFMAQSSNELEIAFFSP
SMLEAKKLLKEEKIYGILHIPSHFEANIHKQVPVTIDFYANSNYFLIYGALANAVVESINALNDEIRFKRNAQIEEAELG
TDGIKIRPIALYNPSEGYLNYALSSVFIFILHQVMLIASSMFTSSRRLELALLDRKQIALRLCTRLLVFMGAFSVFILWY
FGALFSFYGIERHGSALMVFLNSLIFMLATLSLGSFLGAWIKNEAHTTQIVLISSLPLIFMMGFVWPFESLPSYLQVFVQ
IVPAYHGISLLGRLNQMHAEFIDVSFHFYALIAIFIASFIGSVFKLSSLKKACENA