TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 21 - 44
TMS 2: 56 - 80
TMS 3: 104 - 128
TMS 4: 142 - 165
TMS 5: 171 - 194
TMS 6: 224 - 246

MNLSLILELVRQEIKNRYADTVLGIWWAFLWPILLVLIYTLIFSHLIGAKLGHENTVYAYSIYLSSGIFPWFFFSNSLSR
ITGIFTEKKFLFTKIPIRLEVFPVVVIISELINYLIGISLVTLISFITLGFEGIKYFYLFPVALYLMIVYSFSIGMVLGT
LNVFFRDIKEIIGVFLQIFFWFTPIVYTLDILPPFVKKLIYYNPMYPVVSIHHLVFVNYLDLHLYSLLGFLLASPLVFFV
SYYFFKKLEKDIKDFA