TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 80 - 98
TMS 2: 110 - 128
TMS 3: 148 - 166
TMS 4: 196 - 218
TMS 5: 244 - 262
TMS 6: 268 - 286
TMS 7: 312 - 330
TMS 8: 350 - 370
TMS 9: 400 - 424
TMS 10: 444 - 462
TMS 11: 466 - 491
TMS 12: 521 - 539
TMS 13: 565 - 585

MPDNLSLHLSGSSKRLNSRQLMESSNETFAPNNVDLEKEYKSSQSNITTEVYEASSFEEKVSSEKPQYSSFWKKIYYEYV
VVDKSILGVSILDSFMYNQDLKPVEKERRVWSWYNYCYFWLAECFNINTWQIAATGLQLGLNWWQCWITIWIGYGFVGAF
VVLASRVGSAYHLSFPISSRASFGIFFSLWPVINRVVMAIVWYSVQAYIAATPVSLMLKSIFGKDLQDKIPDHFGSPNAT
TYEFMCFFIFWAASLPFLLVPPHKIRHLFTVKAVLVPFASFGFLIWAIRRAHGRIALGSLTDVQPHGSAFSWAFLRSLMG
CMANFSTMVINAPDFSRFSKNPNSALWSQLVCIPFLFSITCLIGILVTAAGYEIYGINYWSPLDVLEKFLQTTYNKGTRA
GVFLISFVFAVAQLGTNISANSLSCGTDMSAIFPKFINIKRGSLFCAAMALCICPWNLMATSSKFTMALSAYAIFLSSIA
GVVCSDYFVVRRGYIKLTHIYSHQKGSFYMYGNRFGINWRALAAYLCGVAPCLPGFIAEVGAPAIKVSDGAMKLYYLSYW
VGYGLSFSSYTALCYFFPVPGCPVNNIIKDKGWFQRWANVDDFEEEWKDTIERDDLVDDNISVYEHEHEKTFI
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13