TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 73 - 93
TMS 2: 123 - 141
TMS 3: 151 - 171
TMS 4: 181 - 199
TMS 5: 209 - 227
TMS 6: 245 - 263
TMS 7: 332 - 352
TMS 8: 370 - 388
TMS 9: 396 - 416
TMS 10: 434 - 458
TMS 11: 470 - 490
TMS 12: 502 - 520

MAVEENNMPVVSQQPQAGEDVISSLSKDSHLSAQSQKYSNDELKAGESGSEGSQSVPIEIPKKPMSEYVTVSLLCLCVAF
GGFMFGWDTGTISGFVVQTDFLRRFGMKHKDGTHYLSNVRTGLIVAIFNIGCAFGGIILSKGGDMYGRKKGLSIVVSVYI
VGIIIQIASINKWYQYFIGRIISGLGVGGIAVLCPMLISEIAPKHLRGTLVSCYQLMITAGIFLGYCTNYGTKSYSNSVQ
WRVPLGLCFAWSLFMIGALTLVPESPRYLCEVNKVEDAKRSIAKSNKVSPEDPAVQAELDLIMAGIEAEKLAGNASWGEL
FSTKTKVFQRLLMGVFVQMFQQLTGNNYFFYYGTVIFKSVGLDDSFETSIVIGVVNFASTFFSLWTVENLGHRKCLLLGA
ATMMACMVIYASVGVTRLYPHGKSQPSSKGAGNCMIVFTCFYIFCYATTWAPVAWVITAESFPLRVKSKCMALASASNWV
WGFLIAFFTPFITSAINFYYGYVFMGCLVAMFFYVFFFVPETKGLSLEEIQELWEEGVLPWKSEGWIPSSRRGNNYDLED
LQHDDKPWYKAMLE