TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 38 - 56
TMS 2: 94 - 119
TMS 3: 131 - 148
TMS 4: 160 - 184
TMS 5: 214 - 232
TMS 6: 244 - 263
TMS 7: 319 - 343
TMS 8: 355 - 380
TMS 9: 390 - 410
TMS 10: 422 - 447
TMS 11: 486 - 505

MSYGTINDMNESVTNYRIKKAQNNIKGWYAYSFSSEPFVVSAVSTYIPLLLQQFASINGVKVHDHSIPCLSETGSDSDKC
VLGLFNNRIFVDTSSFALYVFSLSVLFQTIIVISVSGIVDLWGSVKFKGRILVWFGIVGALSTVAISKLNDTQIYSLAGL
YIVANGCFGVINVVGNSLLPIFVKDSLKCQSQGAYEPDKVDSLTTVISGRGASLGYSSALIVQIVSMFLVASKKGSKQDV
QVAVLFVGIWWFVWQLPMIWLIDDVTIPIRVDDSTLASARSPYPGEQDALGQLNWKNYLSYGWVSLFESFKHARLLKDVM
IFLIAWFIISDSITTINSTAVLFSKAELHMSTLNLIMISVLTVVNAMLGAFMIPQFLATKFRWTSSQTLMYIIIWASFIP
FYGILGFFFNAFGLKHKFEMFLLAIWYGLSLGGLSAVSRSVFSLIVPPGKESTFFSMFSITDKGSSILGPFLVGLLTDKT
HNIRYSFYFFFLLLMLSLPVLNCLDVKRGRREAEELSQVLPESERRLD