TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 33 - 51
TMS 2: 77 - 95
TMS 3: 103 - 121
TMS 4: 137 - 155
TMS 5: 163 - 181
TMS 6: 199 - 224
TMS 7: 277 - 301
TMS 8: 315 - 333
TMS 9: 341 - 359
TMS 10: 373 - 393
TMS 11: 401 - 421
TMS 12: 435 - 453

MMKESKSITQHEVERESVSSKRAIKKRLLLFKIDLFVLSFVCLQYWINYVDRVGFTNAYISGMKEDLKMVGNDLTVSNTV
FMIGYIVGMVPNNLMLLCVPPRIWLSFCTFAWGLLTLGMYKVTSFKHICAIRFFQALFESCTFSGTHFVLGSWYKEDELP
IRSAIFTGSGLVGSMFSGFMQTSIFTHLNGRNGLAGWRWLFIIDFCITLPIAIYGFIFFPGLPDQTSAVSKFSMTRYIFN
EQELHYARRRLPARDESTRLDWSTIPRVLKRWHWWMFSLVWVLGGENLGFASNSTFALWLQNQKYTLAQRNNYPSGIFAV
GIVSTLCSAVYMSKIPRARHWHVSVFISLVMVIVAVLIRADPLNPKVVFSAQYLGGVAYAGQAVFFSWANIICHADLQER
AIVLASMNMFSGAVNAWWSILFFASDMVPKFERGCYALLATAISSGIVSVVIRSLQIKENLSKKQVPYIDANDMPGEDDD
DDNQDNENDGDDESMEVELHNEEMAEISNPFR
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12