TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 109 - 132
TMS 2: 142 - 162
TMS 3: 174 - 194
TMS 4: 204 - 227
TMS 5: 237 - 257
TMS 6: 267 - 285
TMS 7: 475 - 498
TMS 8: 510 - 533
TMS 9: 557 - 577
TMS 10: 587 - 610
TMS 11: 620 - 639
TMS 12: 649 - 669

MQAQGSQSNVGSLRSNCSDNSLPNNHVMMHCDESSGTPHSEHNDYSYEKTNLESTASNSREHRDNQLSRLKSEEYVVPKN
QRRGLLPQLAIIPEFKDARDYPPMMKKMIVFLIAFSSMMGPMGTSIIFPAINSITTEFKTSVIMVNVSIGVYLLSLGVFP
LWWSSLSELEGRRTTYITSFALLFAFNIGSALAPDINSFIALRMLCGAASASVQSVGAGTVADLYISEDRGKNLSYYYLG
PLLAPLLSPIFGSLLVNRWPWRSTQWFMVILSGCNVILLTVLLPETLRKQDSKGAIAQILAERRIQVDNNERGEIQEDYQ
RGEDETDRIENQVATLSTEKHNYVGEVRDQDSLDLESHSSPNTYDGRAGETQLQRIYTEASRSLYEYQLDDSGIDATTAQ
VTRIRSTDPKLARSIRENSLRKLQTNLEEQVKKVLSSNGGEIAPKQVSAVRKVWDTFFVYFIKPLKSLHFLEYPPVALAI
TFSAISFSTVYFVNMTVEYKYSRPPYNFKPLYIGLLYIPNSVTYFFASIYGGRWVDMLLKRYKEKYGILAPEARISWNVV
TSVISFPIALLIFGWCLDKKCHWVTPLIGTALFGYAAMMTIGATLSYLVDSLPGKGATGVALNNLIRQILAATAVFVTTP
MLNGMGTGWAFTMLAFIVLGASSVLIILKKHGDYWRENYDLQKLYDKID