TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 67 - 87
TMS 2: 117 - 135
TMS 3: 145 - 165
TMS 4: 175 - 193
TMS 5: 203 - 221
TMS 6: 239 - 257
TMS 7: 337 - 357
TMS 8: 363 - 382
TMS 9: 390 - 410
TMS 10: 428 - 453
TMS 11: 465 - 483
TMS 12: 495 - 514

MSQDAAIAEQTPVEHLSAVDSASHSVLSTPSNKAERDEIKAYGEGEEHEPVVEIPKRPASAYVTVSIMCIMIAFGGFVFG
WDTGTISGFINQTDFIRRFGMKHKDGTNYLSKVRTGLIVSIFNIGCAIGGIILSKLGDMYGRKVGLIVVVVIYIIGIIIQ
IASINKWYQYFIGRIISGLGVGGIAVLSPMLISEVSPKHLRGTLVSCYQLMITAGIFLGYCTNFGTKNYSNSVQWRVPLG
LCFAWALFMIGGMTFVPESPRYLAEVGKIEEAKRSIAVSNKVAVDDPSVLAEVEAVLAGVEAEKLAGNASWGELFSSKTK
VLQRLIMGAMIQSLQQLTGDNYFFYYGTTIFKAVGLSDSFETSIVLGIVNFASTFVGIYVVERYGRRTCLLWGAASMTAC
MVVYASVGVTRLWPNGQDQPSSKGAGNCMIVFACFYIFCFATTWAPIPYVVVSETFPLRVKSKAMSIATAANWLWGFLIG
FFTPFITGAINFYYGYVFMGCLVFMFFYVLLVVPETKGLTLEEVNTMWEEGVLPWKSASWVPPSRRGANYDAEEMTHDDK
PLYKRMFSTK