TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 181 - 199
TMS 2: 205 - 225
TMS 3: 235 - 255
TMS 4: 267 - 287
TMS 5: 301 - 321
TMS 6: 374 - 399
TMS 7: 413 - 433
TMS 8: 439 - 459
TMS 9: 467 - 487
TMS 10: 499 - 521
TMS 11: 535 - 555

MYSIVKEIIVDPYKRLKWGFIPVKRQVEDLPDDLNSTEIVTISNSIQSHETAENFITTTSEKDQLHFETSSYSEHKDNVN
VTRSYEYRDEADRPWWRFFDEQEYRINEKERSHNKWYSWFKQGTSFKEKKLLIKLDVLLAFYSCIAYWVKYLDTVNINNA
YVSGMKEDLGFQGNDLVHTQVMYTVGNIIFQLPFLIYLNKLPLNYVLPSLDLCWSLLTVGAAYVNSVPHLKAIRFFIGAF
EAPSYLAYQYLFGSFYKHDEMVRRSAFYYLGQYIGILSAGGIQSAVYSSLNGVNGLEGWRWNFIIDAIVSVVVGLIGFYS
LPGDPYNCYSIFLTDDEIRLARKRLKENQTGKSDFETKVFDIKLWKTIFSDWKIYILTLWNIFCWNDSNVSSGAYLLWLK
SLKRYSIPKLNQLSMITPGLGMVYLMLTGIIADKLHSRWFAIIFTQVFNIIGNSILAAWDVAEGAKWFAFMLQCFGWAMA
PVLYSWQNDICRRDAQTRAITLVTMNIMAQSSTAWISVLVWKTEEAPRYLKGFTFTACSAFCLSIWTFVVLYFYKRDERN
NAKKNGIVLYNSKHGVEKPTSKDVETLSVSDEK