TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 31 - 55
TMS 2: 81 - 101
TMS 3: 109 - 129
TMS 4: 137 - 158
TMS 5: 170 - 190
TMS 6: 204 - 222
TMS 7: 300 - 320
TMS 8: 328 - 352
TMS 9: 360 - 380
TMS 10: 388 - 412
TMS 11: 426 - 446
TMS 12: 454 - 474

MKDLKLSNFKGKFISRTSHWGLTGKKLRYFITIASMTGFSLFGYDQGLMASLITGKQFNYEFPATKENGDHDRHATVVQG
ATTSCYELGCFAGSLFVMFCGERIGRKPLILMGSVITIIGAVISTCAFRGYWALGQFIIGRVVTGVGTGLNTSTIPVWQS
EMSKAENRGLLVNLEGSTIAFGTMIAYWIDFGLSYTNSSVQWRFPVSMQIVFALFLLAFMIKLPESPRWLISQSRTEEAR
YLVGTLDDADPNDEEVITEVAMLHDAVNRTKHEKHSLSSLFSRGRSQNLQRALIAASTQFFQQFTGCNAAIYYSTVLFNK
TIKLDYRLSMIIGGVFATIYALSTIGSFFLIEKLGRRKLFLLGATGQAVSFTITFACLVKENKENARGAAVGLFLFITFF
GLSLLSLPWIYPPEIASMKVRASTNAFSTCTNWLCNFAVVMFTPIFIGQSGWGCYLFFAVMNYLYIPVIFFFYPETAGRS
LEEIDIIFAKAYEDGTQPWRVANHLPKLSLQEVEDHANALGSYDDEMEKEDFGEDRVEDTYNQINGDNSSSSSNIKNEDT
VNDKANFEG