TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 39
TMS 2: 57 - 80
TMS 3: 88 - 108
TMS 4: 116 - 141
TMS 5: 161 - 184
TMS 6: 198 - 221
TMS 7: 253 - 273
TMS 8: 281 - 301
TMS 9: 319 - 342
TMS 10: 350 - 373
TMS 11: 391 - 414
TMS 12: 432 - 455

METKLSLKKRLQQFSKKQLIALIILGAADVFVIAAPYYIKNVVPNLHLYLGITEDEVATLTSIIGYVTLATQLPGGFLAN
RFSSRKLLFLSEISTGVITFWLATNILTRESQKSNALFVQYCVIWGLWGITSTLIFWTPLWKLASQQATQENQALGFGIQ
GAANGVWGFIFIFLIALIITAVAYPAGGESSANNPAPFAIYAFIIGGMLLVTGFTVLFFVPEKPIEKYDSHTSLKTAKKN
FEQILITLKNWKLWLLSFFLMGMYVFQSTFAYYLLQMMQNAFLAPVILGTVLGGVRTYVLRSAVSVYLGRLADKFRSYIL
FLMLCTGLGIIFVLMFILLGFGQVGQQQNYALIIVSAILYILTGVLSWGMVTVRYNQVAEIEIGKNNYASSVGLLSFIGF
STDGWLYTVTSVVGKAYTPDGQKNTSIQGYQIIAAICLGIALFGLLCGTIVFLVNTWELKRLGKTDYRWRTLDNA