TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 44 - 64
TMS 2: 120 - 140
TMS 3: 152 - 172
TMS 4: 184 - 203
TMS 5: 215 - 235
TMS 6: 253 - 273
TMS 7: 301 - 321
TMS 8: 339 - 358
TMS 9: 370 - 390
TMS 10: 406 - 426
TMS 11: 438 - 458
TMS 12: 476 - 496

MTERRDNVSHAPDAIEGPNDGAHAEDTSPGFFSFENLGVAQVQVVGGTLNGFSIGFVAVYILLYEVATNCSLFKTTEACK
AVGSYGCEWKDTEVCSWKKECDSDSDGVNPCESLIGYSSLYSGIFASAMIVGSMVGSIIAGKCITMFGLKKSFIIVGVMS
VVASALNHISVATNEFWVLCAGRVLMGIGLGVVCVICPMYVNENAHPKLSKVDGVLFQVFITFGIMLAAMLGLILDKTVN
YDNDPDMAGRFHGFCAVSSVLSVAMFLVGMFLRESTATFSQDDDGKADGGMDPNEYGWGQMLWPLFMGAVTAGTLQLTGI
NAVMNYAPKITENLGMDPSLGNFLVMAWNFVTSLVAIPLASRFTMRQMFITCSFVASCMCLFLCGIPVFPGVAEEKVKNG
VATTGIALFIAAFEFGVGSCFFVLAQDLFPPSFRPKGSSFVVMMQFIFNILINLLYPITTEAISGGATGDQDKGQAVVFI
LFGLIGLICFVLQFFYLYPYDANQDHENDHGTEPVERILSPVDVPTPRN