TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 31
TMS 2: 61 - 81
TMS 3: 89 - 113
TMS 4: 143 - 168
TMS 5: 209 - 229
TMS 6: 247 - 267
TMS 7: 316 - 334
TMS 8: 340 - 365

MFQSFFPKPKLFFISSAVWSLLAVLAWYAGGRDIGAYLGLPPLPPGQEPVIGVSVFWSTPFLWFYIYYAVVAGLFAAFWF
AYSPHRWQYWSVLGTALIIFNTYFSVQVSVAINAWYGPFYDLIQQALARTAPVTAGQLYSGMIGFSGIAFVAVTVGVLNL
FFVSHYIFRWRTAMNEFYVAHWPRLRHVEGASQRVQEDTMRFSSTVERLGVGLVSSIMTLIAFLPVLFKFSEQVNVLPIV
GEIPHALVWAAVFWSVFGTVFLAAVGIKLPGLEFRNQRVEAAYRKELVYGEDHEDRADPITLAQLFDNVRRNYFRLYFHY
MYFNIARIFYLQADNLFGTFVLVPAIVAGKLTLGVMNQVLNVFGQVRESFQYLVNSWTTIVELLSIYKRLKAFESVLVDE
PLPEIDRQFIDAGGKEELAL