TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 70 - 90
TMS 2: 104 - 124
TMS 3: 136 - 158
TMS 4: 172 - 190
TMS 5: 202 - 221
TMS 6: 235 - 255
TMS 7: 267 - 287
TMS 8: 326 - 346

MRKKEQSSGFNDGGVRTGASSEREFTSMSAPAFLQEMTPEGGNGYAVGRRCQRTNNSGGSKESSEKKRNVAVACYVASAL
IIVVDFSICSDARTGHGFSSYEPWLGFFAFSLPLVSSIFKTMFEYEDARQVIWNTLVISTLKIIFNLGVPLAFALLLNEV
YVMKFKRTVQTIVYLPHFLSWVILGGILIDMLSPEGGIVNRFLSIFGVKPIFFLGDNDWFRTVVVVTDVWKECGFNTIVF
LAALTSIKGSLYEAAIVDGANRWQQTIYISLPSMLPIIIVVGTLSLGNILNAGFDQILNLYNPLVYKTGDIIDTYVYRVG
LLNGDFSYATAVGLFKSVISFILVVTGYRLAYKYANYKIF