TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 24
TMS 2: 91 - 116
TMS 3: 128 - 153
TMS 4: 179 - 196
TMS 5: 226 - 251
TMS 6: 277 - 302

MLKRLVFSIFIAFFSTFLCFVLLHFSKGSIAYANGVNSQSKEFVQRIEQNLGLDKPLLEQYKIWLFKALKGDLGVSFLSG
ESVLKLIKERIFNTFILGFSALMLLFLLSVFLALLGYYYKESFIDKIITFLAFNFFALPPFVLALLFVLIFGIFWKILPV
MGSSDIGFEDDFLNRLEHLILPVLVLVLSHLALFLRIARNFINESFSQIFIQNLYARALREKDIYFLVLKYSLSPIVAYF
GGSALSFMMGTYVVESVFAYKGLGSLLFKSIIFKDYPIVLALIFFSVLLAAFFTFLSDIVARILNPRLRRLDFV