TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 44 - 64
TMS 2: 72 - 92
TMS 3: 122 - 142
TMS 4: 150 - 170
TMS 5: 178 - 198
TMS 6: 224 - 243
TMS 7: 263 - 283
TMS 8: 313 - 333
TMS 9: 363 - 383
TMS 10: 391 - 411
TMS 11: 435 - 460
TMS 12: 468 - 488

MASTPPTDYGKEAVLDVSETRDVETGEVKNGGLKQDLKNRHMQMIAIGGAIGAGLFVGSGGALQKGGPAALLIGYLIIGI
MLLCTCLALAEMAVLYPVNGAFFTYIVRFVDPSWGFAMGWQYALAWLTVLPFELIAASITIRFWREDINMAVWVSVFLVV
LMGIQIFGVRGYGEVEFVLSIIKICACVGFIILGIVINCGGVGDQGYIGVKYWRDPGAFTSFKGFCAVFVVAAFSFGGTE
MVGLAAAESANPRKSIPMASKQVFWRIAIFYILNLFIVGLILPANDPRLMGASGANTKASPFVLAIQDAGIKVLPSIMNA
VITVAVLSVANSCTFGSTRTIQAMAERNMAPNFFKYIDSKGRPLYCVILQIAFGLLAYIGAAPQGMEIFGWLLALTGLGF
LFVWGSICLAHIRMRAGMKAQGINLGLIPYKTPFGVAGSYLGLGLNILALIASFYTALFPASGASPTAEAFFSSYLAFFS
VTLLYLGYKACTRKRQMYVRPAEMDLASGAVWLEEVEPKEPFVWADTPKKVLRSFY