TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 37
TMS 2: 59 - 79
TMS 3: 87 - 107
TMS 4: 115 - 135
TMS 5: 143 - 163
TMS 6: 175 - 195
TMS 7: 253 - 276
TMS 8: 288 - 311
TMS 9: 321 - 341
TMS 10: 345 - 365
TMS 11: 371 - 391
TMS 12: 411 - 431

MAKVNRARSTSPPDGGWGWMIVAGCFLVTICTRAVTRCISIFFVEFQTYFTQDYAQTAWIHSIVDCVTMLCAPLGSVVSN
HLSCQVGIMLGGLLASTGLILSSFATSLKHLYLTLGVLTGLGFALCYSPAIAMVGKYFSRRKALAYGIAMSGSGIGTFIL
APVVQLLIEQFSWRGALLILGGFVLNLCVCGALMRPITLKEDHTTPEQNHVCRTQKEDIKRVSPYSSLTKEWAQTCLCCC
LQQEYSFLLMSDFVVLAVSVLFMAYGCSPLFVYLVPYALSVGVSHQQAAFLMSILGVIDIIGNITFGWLTDRRCLKNYQY
VCYLFAVGMDGLCYLCLPMLQSLPLLVPFSCTFGYFDGAYVTLIPVVTTEIVGTTSLSSALGVVYFLHAVPYLVSPPIAG
RLVDTTGSYTAAFLLCGFSMIFSSVLLGFARLIKRMRKTQLQFIAKESDPKLQLWTNGSVAYSVARELDQKHGEPVATAV
PGYSLT