TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 15 - 35
TMS 2: 39 - 59
TMS 3: 65 - 84
TMS 4: 88 - 106
TMS 5: 114 - 134
TMS 6: 160 - 180

MKSESKLKGRDLINIGIYSAIYFVILFAVAMLGMIPIFLPLLSVFVPIIGGIPFMLFLTKVKKPGMIFIMAMIMGILMLL
TGMGPWPLLICAIAGGLAELCFKSGEYKNAKKAVLSYGLFSVWIFGNYLPLFTDYEGYFAQRADYGQAYIDAVSKLMPLW
MAPVLLAVCLVCGILGGLLGKALLKKHFEKAGLV