TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 13 - 32
TMS 2: 50 - 74
TMS 3: 82 - 106
TMS 4: 126 - 151
TMS 5: 159 - 184
TMS 6: 190 - 209
TMS 7: 239 - 257
TMS 8: 275 - 300
TMS 9: 330 - 355
TMS 10: 385 - 408
TMS 11: 416 - 434
TMS 12: 440 - 460

METVGRFQAGDYVVFACLFVVSSGIGVFFAIKERNKAPSKEFLVGGRQMSCGPVALSLTASFMSAVTVIGAPADVYRFGA
SYVIFGVAYTFVVFFTAELFLPVFYRSGITSTYEYLELRFCKLVRVAATLIYIIQTILYTGVVVYAPALALNQVTGFDLW
GSIFATGIVCTFYCTLGGLKAVVWTDAFQMVVMVVGFLTVLIQGSSRAGGIENVWSTSRTGGRLQVFDFDVSPLRRHTFW
TLSVGGTFTWLGIYGVNQSTIQRCISCKTEGHARWALYLNLLGLWIILFCAVVSGLIMYSYYSHCDPWSSGLISAPDQLM
PYFVMEILGAFPGLPGLFVACAFSGTLSTVAASINALATVMYEDFVSQCFPDLSNRAASWISKALCVAFGVACTTMAVAA
SYMGGIVQAALSIHGMCGGPVLGLFSLGILFPFTNLKGAVGGLIVGISLSFWVGVGAFIYPAPSNNTHALELNTAGCNIT
AAAFEPTSATVTQLTSDRNWLADSWYSMSYLYYSAVGFIGTVAAGLLITLLTGPMDPKLLKPGMTRSVKEVMCFCTEKFT
EADLGEGKEDVGDFGKAWEKHPDQGCTLRMDEKFRCSCDNQQENGNTNAGFDHNETSIVQKKL