TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 8 - 25

MKNIINKLVFGSLTVALSSCIGNYENINSNPYEAPDLSADGYALGSAMNNLAGCVVSPDVNTAQFTDCLLGGPLGGYFAD
SNAGFTETISNFNPKDDWSRVFLKSDKIIPTLYSNLTQVKLVSQNTNDPVPYAIAQVIKVAAMHRVTDAFGPIPYSQIGA
NGEIATPYDSQEVTYNTFFDELNAAIATLNENSNEQLVPTADYIYKGDVKKWIRFANSLKLRLAIRIAYANPVKAQQMAE
EAVNPANGGVIESNADNATWNYFETSQNPIYVATRYNQVQTSDHGGVPCLTGGDTHAAADIICYMNGYKDNRREKFFTKS
EWAGQDYVGMRRGIVIPELKTTGHKYSGVNIAPTSPLYWMNAAEVAFLRAEGQAVFNFSMGGTAESFYNQGIRLSFEQWG
ADGVEDYLKDDVNKPTAYTDPAGTNTYQNALSNITIKWNDSADKEEKQERIIVQKWIANWQLGNEAWADFRRTGYPKLIP
VKENKSGGVVDSEKGARRMPYPLDEFVSNKANVEYAIANYLHGADNMATDVWWASKK