TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 12 - 32
TMS 2: 48 - 68
TMS 3: 76 - 94
TMS 4: 98 - 123
TMS 5: 143 - 162
TMS 6: 170 - 190
TMS 7: 206 - 225
TMS 8: 251 - 273
TMS 9: 281 - 299
TMS 10: 303 - 326
TMS 11: 338 - 360
TMS 12: 368 - 386

MENTKNASLSKLVPVMLCFFAMGFVDLVGIASNYVKADLGLTDSQANIFPSLVFFWFLIFSVPTGMLMSRIGQKKTVLLS
LIVTFASLLLPVFGDSYALMLISFSLLGIGNALMQTSLNPLLSNIVRGDRLASSLTFGQFVKAIASFLAPYIAMWGATQA
IPSFDLGWRVLFPIYMVIAILAILLLNATQIEEEKEEGKPSTFGQCLALLGKPFILLCFIGIMCHVGIDVGTNTTAPKIL
MERIGMTLDDAAFATSLYFIFRTAGCFLGSFILRQMSPKSFFGISVVMMLAAMVGLFIFHDKAVIYACIALIGFGNSNVF
SVIFSQALLYLPGKKNEVSGLMIMGLFGGTVFPLAMGVASDTSMGQNGAIAVMTVGVLYLLFYTFRIKK