TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 37 - 55
TMS 2: 85 - 103
TMS 3: 202 - 222
TMS 4: 226 - 246
TMS 5: 262 - 282
TMS 6: 298 - 316
TMS 7: 332 - 349
TMS 8: 622 - 642
TMS 9: 658 - 678
TMS 10: 684 - 704
TMS 11: 720 - 743
TMS 12: 773 - 796

MEKVDTANNDGEKCKNNMFIIKRIFCDLKILFPKSKVQYTYVNVLLLSLFFTFIHKYLDQTLPSLYKSIENDFNVDVKSL
YYMNTLYKLAYSASNFFFALFFDYTFKRIVCAKYYDKEKEEDRSTNNTTNYEVSVKNDSDYKETTKLIDDMSIQTNYKEE
DISCINISKEEKEEEIIFHSVDDSDDLFKKAEDVTISEYGYILNILIISSIIYIIVILGIMISNSIFNFFFFMFVMGINN
SCIYILIQKIYTNNVFSENRSTIFGFLHFFSSVSHMLSISINTNLSNKLYYGFTGWRICYFIISFFPVFVSIFIFKLIRN
HKLKKNKTKENFMMNYVLSFDKLTDVFNEPKKKKKKLDKLEELEEQYPSLYYKKDKMDTKCSSKKKEQENHIFREDNEYN
KKKISPNVKVNTYEDNFNFNEEKSPKKKNEYRNLENKEMSEIINGTTKMNDDKNVNSKNITNFKMDSNNITRRSYSRSYI
KENQLKIQNNNNNNNNESEDNYVNNIYQTSNVLLKSSSIPYENYKKKLYENKNPFSIFKNNNKYEKNDKNDNRGEMDELL
GNEKQNTSKYEFSYLYEIKYVFKNYSFWLMITMGMLNGIPKHVLSLMIYFFQYCNISDFKSGFIISVSWLCASLISPFIG
IISDYIYKLNKDINRQRIGMYTHCFRIFLMFTLFYFIPKEATSFIYFVIISLFMGILSGWINIGTHKPIIIDIVKQRHTA
FIMALMNAFENIGSSIIGTFLLSHLLNKYDYIDKKKIHTVVNVNVNKHNVNVLSDVLLMLTCFPWLLSFCLLYALKYTYK
KDKLYNNII