TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 89 - 109
TMS 2: 133 - 153
TMS 3: 161 - 180
TMS 4: 190 - 209
TMS 5: 217 - 241
TMS 6: 251 - 270
TMS 7: 340 - 360
TMS 8: 376 - 396
TMS 9: 406 - 424
TMS 10: 438 - 461
TMS 11: 471 - 489
TMS 12: 499 - 519

MSSNLSEKAVDQQKEFGLLKSTSSVDSVHEVEAGVKVGEDDDNYFFSEDQILTQIKVYEDEIANTPVTKTLRQRMRRMEF
CEVNFSNKTYMVIMLGFFASFAGILSGVDQSTISGASYGMKASLKLTSDEDSLISSLMPLGAVGGSILLTPLSEYFGRKV
ALVISCIFYTIGGILCAAAQDVHTMYAGRFLIGVGVGIEGGGVGVYIAESVPSTVRGSLVSLYQFNIALGELVGYVIGVI
FFDVKGGWRYMLGSSLVFSTILFVGLFFLPESPRWLIHKGYDVEAYKVWRRLRDTSDLGNKREFLEMKHAAEQDRQLKEQ
ESRFKSMFDLILIPRNRRALLYSIMMVSLGQLTGINAIMYYMSTLMGQIGFSPKQAVAMSMVGGAALLIGTIPAILYMDK
FGRRPWSMTIIGFSVGLVLVGVGYQIDLNTNLAAAEGVYLTGQILYNIFFGTYATLTWVVPSESFSLATRSIGMTICSAF
LYLWAFTVTYNFNKMKDAFTYTGLTLGFYGGIAIVIGIPYQLLFMPETKDKTLEEIDDIFEMPTRQLVKQNLKNLKDYVS
GNRKSI