TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 41 - 66
TMS 2: 74 - 97
TMS 3: 105 - 123
TMS 4: 127 - 152
TMS 5: 162 - 185
TMS 6: 205 - 224
TMS 7: 254 - 279
TMS 8: 287 - 307
TMS 9: 315 - 340
TMS 10: 344 - 363
TMS 11: 375 - 398
TMS 12: 406 - 424

MKKHESLNSRQLNSRFLQTMTINAANGYVSKINGFSRNASLFLAYIFMLSLSLGIYEVIFNLYILRLGFKEDFLGLMLSL
VSISTGLFAIPAATFCDRAGRKNTLLLSCLMLLFSFAVLYTTRSMFLLAFFSILYGASSSLKIVTASTFMVENSTSYERM
HLFSMYYLLYTIGVMLGNLAGGTLPQVFINSLDLDPSGPKAYQLSLYASLAAVLFSLFPLVFIKNKKTGLAEKPALFSTL
FSVLRSGTIRKLIVVNGLIGMGWGLILPYFNVYFDVVLGAGSEQIGVIFSISQLVMMFTLLCVPLLTEGFGKVKVISLVQ
LASIPFLLLFTSTSILAVAAFGYIMRTSIMNMANPIMSSFNMEIVSEDNRATVNSLVWMSCYTFVGLSTYAGGLMMARGY
YTLPFFLTCGIYGVAAVLYYVFFDKMEKQQKVSGAAL