TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MDPWIFVALCFWIATYRDRIRTHWYYIFDNLSFWPKRSLGGSKMKLEIRELSVGYKRPLLEDITLELENGDAVNFYGPNG
IGKTTLLKTIATYLKPLKGEILYNGAPIRKVRGKIFFLPESILVPNKVRARDYLKAVASLYGVNPSMEEVVRALDLVGIS
DENIKFEKCSQGMKRRIQLASALLVNAEIFVLDDPVVAIDEDSKHEILKGIVDTLKKRGIVIISSREKLPYFPINEDVVK
YKPKL