TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 74 - 99
TMS 2: 113 - 133
TMS 3: 145 - 165
TMS 4: 173 - 192
TMS 5: 204 - 222
TMS 6: 226 - 246
TMS 7: 294 - 315
TMS 8: 329 - 347
TMS 9: 359 - 379
TMS 10: 383 - 406
TMS 11: 418 - 441
TMS 12: 449 - 469

MVPSLEEPAAAERETNEAQPPGPAPSDDAPLPVPGPSDVSDGSVEKVEVELTRSTGNQEPPEPPEGGWGWLVMLAAMWCN
GSVFGIQNAYGVLFVSMLETFGAKDDDNMAFKAAWVGSLSMGMIFFCCPIVSVFTDMFGCRRTAVLGAAVGFVGLMSSSF
VSSIEPLYFTYGVVFACGCSFAYQPSLVILGHYFKKRLGLVNGIVTAGSSVFTILLPLLLGNLTSTVGLCYTLRILCIFM
FVLFLAGFTYRPLVPSSKEKESEDSRSSFFSRRKLSPPKKIFNFALFKETAYAVWAAGIPLALFGYFVPYVHLMNHVKER
FKDVNNKEVLFMCIGVTSGVGRLLFGRIADYLPGVKKVYLQVLSFFFIGLTSMMIPLCSVFGALIALCLIMGLFDGCFIS
IMAPIAFELVGPQDASQAIGFLLGFMSIPMTVGPPVAGLLHDKLGSYDLAFYLAGIPPFIGGAVLCLIPWIHSKKQREIS
KNTGGEKMEKMLANQSSLLSSSSGIFKKESDSII