TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 61 - 85
TMS 2: 93 - 117
TMS 3: 129 - 150

MSRCGSLGLYAPNALPSLSLKPRSVKSPFCITSHTKPNDTLLHNVNKMRAKACDILGAKKTILAAQLGAVLATIDHPALA
ITGVNNQQELSSVVLDIGIISVWYFLVMPPIIMNWLRVRWYRRKFFEMYLQFMFVFMFFPGLLLWAPFLNFRKFPRDPNM
KNPWDKPTDPDSIKNVYLKYPYATPEDYDLD