TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 26 - 44
TMS 2: 89 - 107
TMS 3: 127 - 145
TMS 4: 189 - 207
TMS 5: 227 - 245
TMS 6: 289 - 309

MTGQGQSASGSSAWSTVFRHVRYENLIAGVSGGVLSNLALHPLDLVKIRFAVSDGLELRPKYNGILHCLTTIWKLDGLRG
LYQGVTPNIWGAGLSWGLYFFFYNAIKSYKTEGRAERLEATEYLVSAAEAGAMTLCITNPLWVTKTRLMLQYDAVVNSPH
RQYKGMFDTLVKIYKYEGVRGLYKGFVPGLFGTSHGALQFMAYELLKLKYNQHINRLPEAQLSTVEYISVAALSKIFAVA
ATYPYQVVRARLQDQHMFYSGVIDVITKTWRKEGVGGFYKGIAPNLIRVTPACCITFVVYENVSHFLLDLREKRK